Salgs- og Leveringsbetingelser

1 Aftalegrundlag

Nedennævnte salgs-­‐ og leveringsbetingelser kommer til anvendelse såfremt intet andet er aftalt mellem Level 8 ApS (i det følgende kaldt Level 8) og Kunden.

Det fremgår af Level 8s skriftlige ordrebekræftelse og/eller af en særskilt skriftlig aftale mellem Level 8 og Kunden hvad aftalen omfatter. Aftalegrundlaget består af nærværende salgs-­ og leveringsbetingelser, en eller flere underliggende serviceordrer, prisbilag samt eventuelt bilag vedrørende tilkald, hvis Kunden har tegnet sådant abonnement (herefter samlet benævnt ”Aftalen”).

Senere bestilling af udstyr m.v. i tilknytning til aftalen er ligeledes omfattet af disse almindelige salgs-­‐ og leveringsbetingelser.

 

2 Aftalens Parter

Parterne i denne aftale om salg og levering er Level 8 og Kunden. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af vilkårene. Kunden hæfter for betaling for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betaler/opkrævningsadresse, som er forskellig fra kunden/kundens adresse. Kunden skal ved aftaleindgåelse oplyse Level 8 om virksomhedens adresse, selskabsform og CVR-nummer. Kunden skal desuden oplyse om eventuel særskilt adresse for Level 8s levering af ydelsen. Kunden skal endvidere oplyse eventuel særskilt adresse, hvortil betalingsopkrævning og meddelelser vedrørende aftalen skal sendes. Oplysninger og Level 8s registreringer heraf lægges til grund for aftalen, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændring skal kunden straks give Level 8 meddelelse herom.

 

3 Levering

Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. Level 8 er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som Level 8 ikke har kontrol over.

I tilfælde af forsinkelse eller udskydelse, som skyldes Kunden eller forhold, som Kunden bærer ansvaret eller risikoen for (herunder fx Kundens afbestilling af Konsulentydelser), er Level 8 berettiget til betaling for eventuelle merudgifter efter Level 8s til enhver tid gældende timepriser.

Alle Ydelser leveres til den adresse, der er aftalt med Kunden (er der ikke aftalt nogen adresse, sker levering til Kundens hjemstedsadresse). Levering sker mod Kundens betaling af et fragt-­ og ekspeditionsgebyr.

Levering er sket, når Ydelserne er overgivet til eller stillet til rådighed for Kunden. Software anses for stillet til rådighed for Kunden, når denne fx har modtaget oplysning om link til download eller tilsvarende. Såfremt Level 8 inden fysisk levering skal klargøre Produktet på egen eller tredjemands adresse, fx indlæsning af opsætninger eller tilsvarende, anses levering dog for sket, når Level 8 påbegynder denne klargøring mv. Når levering er sket, overgår risikoen til Kunden.

 

4 Ombytning og returret

Level 8 yder ingen returret, medmindre dette er skriftligt og udtrykkeligt aftalt.

Såfremt en defekt enhed udskiftes med en erstatningsenhed (som led i en serviceaftale, hardware supportaftale eller lignende), tilhører den defekte enhed producenten eller Level 8. Såfremt det er Kundens ansvar at returnere den defekte enhed til producenten/Level 8, skal dette ske, således at den defekte enhed er kommet producenten/Level 8 i hænde inden for 20 dage fra modtagelse af erstatningsenheden. Er den defekte enhed ikke modtaget inden for dette tidsrum, vil Kunden blive faktureret for erstatningsenheden iht. listeprisen herfor.

 

5 Konsulentydelsen

Konsulentydelsen, som Level 8 leverer til Kunden, er beskrevet i vedlagte serviceordre.

Level 8 sørger for, at konsulenten, som stilles til rådighed for Kunden (herefter benævnt ”Konsulenten”), har den nødvendige baggrund og uddannelse til at varetage de opgaver, som fremgår af serviceordren.

Såfremt der er dedikeret navngivne Konsulenter til opgaven, fremgår dette af serviceordren.

I det omfang Level 8 finder det nødvendigt, er Level 8 berettiget til at udskifte en Konsulent med en anden kvalificeret Konsulent. I det omfang det er muligt, tilstræber Level 8 at planlægge sådan udskiftning i samråd med
Kunden.

 

6 Planlægning og udførelse af arbejde

Konsulenten er inden for rammerne af opgavebeskrivelsen i serviceordren underlagt Kundens instruktioner, medmindre andet fremgår af Aftalen. Kunden sørger for den nærmere specificering over for Konsulenten af det
arbejde, der skal udføres i henhold til serviceordren.

Level 8 planlægger påbegyndelse og udførelse af arbejdet, men tilstræber så vidt muligt at dette sker i samråd med Kunden.

Konsulenten udfører arbejde hos Kunden på den i serviceordren angivne arbejdsadresse inden for normal arbejdstid, som er hverdage i tidsrummet kl. 8.30-­‐16.30.

Kunden er bekendt med, at der kan forekomme tidsforskydninger i forbindelse med arbejdets påbegyndelse og udførelse, hvis der foreligger hindringer uden for Konsulentens indflydelse, herunder sygdom.

Kunden stiller som led i Aftalen en fuldt udstyret arbejdsplads med de nødvendige it‐faciliteter og kommunikationsredskaber til rådighed for Konsulenten.

 

7 Backup

Det er Kundens ansvar at sikre, at der er taget fuld backup af Kundens data, herunder programmel, biblioteker og andre data, inden Konsulenten påbegynder arbejdet i henhold til serviceordren.

 

8 Kundens ansvar

Kunden er ansvarlig for, at alle nødvendige systemer er tilgængelige for Konsulenten, ligesom Kunden har ansvaret for, at alle nødvendige informationer, nødvendigt materiale og dokumentation udleveres til Konsulenten,
således at denne kan udføre sit arbejde i henhold til serviceordren.

Det er ligeledes Kundens ansvar, at de opgaver, der ønskes udført under Aftalen, er i overensstemmelse den til enhver tid gældende lovgivning, herunder Persondataloven, og Kundens sikkerhedsforskrifter.

 

9 Ændringer i leverancen

Såfremt Kunden uden Level 8s samtykke udfører ændringer af udstyr, eller tilslutter/indlægger andet udstyr, der øver væsentlig indflydelse på delleverancernes rette funktioner, er Level 8 fritaget for enhver forpligtelse i relation til det leverede, herunder afhjælpning af mangler, i den udstrækning, det er rimeligt begrundet. Såfremt kunden genskaber den oprindelige situation, forbliver Level 8s forpligtelser bestående.

 

10 Immaterielle rettigheder i forbindelse med konsulentydelser

Når intet andet er aftalt mellem Parterne, erhverver Kunden ved fuld betaling af Level 8s vederlag en ikke eksklusiv brugsret til det materiale, der udarbejdes af Konsulenten som led i denne Aftale.

Kunden får derved ret til at ændre og videreudvikle det leverede til internt brug for Kunden samt foretage den nødvendige eksemplarfremstilling, således at det leverede kan anvendes efter sit formål.

Level 8 har ret til i andre sammenhænge at anvende den i forbindelse med arbejdets udførelse oparbejdede knowhow, programmeringskendskab m.v.

Det er Kundens ansvar at sikre, at Kunden har alle nødvendige rettigheder, herunder rettigheder til tredjemandsprogrammel og andet materiale, som er nødvendigt for, at Konsulenten kan udføre det ønskede arbejde.

 

11 Tavshedspligt

I forbindelse med opgavens udførelse vil Parterne have adgang til fortrolige oplysninger og fortroligt materiale hos hinanden. Begge Parter indestår for, at de hver især vil behandle sådanne oplysninger fortroligt. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset, uanset om Aftalen måtte ophøre.

 

12 Leveringer af hardware

Såfremt der indgår hardware i leverancen til Kunden, er Kunden bekendt med, at dette leveres fra Level 8s underleverandører, og at Level 8 ikke påtager sig noget ansvar for dennes funktionsdygtighed.

Sådanne leverancer sker således i henhold til Level 8s underleverandørs betingelser, som Kunden kan få udleveret ved anmodning herom.

Level 8 eller Level 8s underleverandører foretager ikke løbende vedligeholdelse af leveret hardware og software, medmindre parterne har indgået udtrykkelig aftale herom.

 

13 Levering af software

Kunden erhverver ved endelig betaling en ikke-­eksklusiv brugsret til de kopier af Software (inkl. eventuel dokumentation), der er indeholdt i aftalen. Samtlige ejendoms-­‐ og immaterielle rettigheder, herunder ophavs-­ og varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder, forbliver hos de respektive leverandører/rettighedshavere. Kunden opnår ingen ejendomsret til de leverede eksemplarer af Softwaren.

Softwaren må kun anvendes på det leverede udstyr, og Software må ikke kopieres eller modificeres, bortset fra nødvendig sikkerhedskopiering. Kunden kan alene benytte sikkerhedskopier, hvis den originale, medleverede
version er gået endegyldigt tabt.

Overdragelse til tredjemand af den ikke-­eksklusive brugsret til Software og dokumentation må kun ske som led i en samlet overdragelse af udstyr, Software og dokumentation og alene i overensstemmelse med de for den pågældende Software gældende licensvilkår. Herudover må der ikke ske videreoverdragelse af Software eller dokumentation til tredjemand uden Level 8s skriftlige tilladelse.

Kundens brugsret til Softwaren er i øvrigt undergivet de for Softwaren til enhver tid gældende licensvilkår. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem nærværende betingelser og licensvilkårene, har licensvilkårene forrang.

Såfremt de respektive leverandører afgiver en garanti for Softwaren, videreføres denne garanti overfor Kunden i samme omfang, som Level 8 kan rejse krav over for leverandørerne. Level 8 kan ikke herudover gøres ansvarlig for fejl eller mangler i leveret Software.

Såfremt parterne har aftalt, at Level 8 eller Level 8s leverandører skal foretage løbende vedligeholdelse af den leverede Software, er de nærmere vilkår herfor fastlagt i en særskilt aftale.

 

14 Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet ekskl. moms og inkluderer ikke fragt og ekspeditionsgebyr, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. Påtager Level 8 sig ekspedition og forsendelse betaler Kunden forsendelsesomkostninger.

Ved salg og levering i Danmark er priserne inkluderet told og øvrige ved aftalens underskrift gældende afgifter bortset fra moms. Ved ændring af gældende danske afgifter reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens heraf.

Ved salg og levering udenfor Danmark påhviler det i tilknytning hertil Kunden selv at overholde eventuelle udgifter til told og øvrige afgifter, som måtte blive pålagt i forbindelse med produktets levering til det pågældende
land.

Såfremt en angivet pris er baseret på leverancer i anden valuta end danske kroner, er Level 8 berettiget – men ikke forpligtet – til at efterregulere prisen til Kunden, såfremt valutakursen på faktureringstidspunktet er ændret med mere end 0,5% i forhold til dagskursen på tilbuds-­ eller ordretidspunktet.

Ændres Level 8s leverandørers priser, forbeholder Level 8 sig ret til at regulere prisen overfor Kundens i samme omfang. En sådan regulering af vederlaget træder i kraft fra det tidspunkt, hvor Level 8 leverandørers ændring af priser træder i kraft over for Level 8.

Alle priser for Serviceydelser og Konsulentydelser pristalsreguleres hvert år den 1. januar efter nettoprisindekset. Der vil dog som minimum blive reguleret med 2 %. Reguleringen har virkning for Serviceydelser og  Konsulentydelser, der leveres fra og med den 1. januar det pågældende år.

Alle betalinger i henhold til Aftalen skal være sket senest 14 dage efter fakturadato.

Priser og betalingsbetingelser fremgår herudover specifikt af det i Aftalen vedlagte prisbilag.

Såfremt betaling ikke sker rettidigt, er Level 8 berettiget til at stoppe arbejdet for Kunden indtil fuld betaling af samtlige udestående beløb har fundet sted.

Herudover er Level 8 berettiget til at kræve renter med en rentesats på 2 % pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på DKK 100 pr. fremsendt rykker.

 

15 Overtid

Såfremt Kunden ønsker arbejde udført uden for normal arbejdstid, er Level 8 berettiget til for hver påbegyndt overarbejdstime at fakturere et overtidstillæg svarende til 100 % af Level 8s sædvanlige timepris.

Normal arbejdstid defineres som mandag-­‐fredag 08:30–16:30, dog ikke danske helligdage, jule-­‐ og nytårsaftensdag samt grundlovsdag.

 

 16 Transport og forplejning

Transport faktureres i henhold til de til enhver tid gældende statstakster for kilometerpenge fra Level 8s nærmeste forretningsadresse.

I tillæg hertil fakturerer Level 8 Konsulentens transporttid med en timesats svarende til 50 % af den i prisbilaget angivne timepris.

Rejsetid uden for normal arbejdstid betragtes som overtid i henhold til nærværende betingelsers pkt. 15.

Kunden afholder ud over det ovennævnte enhver omkostning til ophold og forplejning efter Level 8s til enhver tid gældende regler herom.

 

17 Underleverandører

Level 8 er berettiget til at lade opgaver helt eller delvist udføre af underleverandører efter Level 8s eget valg. Level 8 hæfter dog for underleverandører som for egne forhold. Hertil gælder dog følgende modifikation: Såfremt der konstateres omfattende og alvorlige mangler i udstyr fra underleverandør, som Level 8 ‐ f.eks. på grund af underleverandørens konkurs ikke kan få afhjulpet uden ekstraordinær opofrelse, kan Level 8 frigøre sig fra de fremtidige forpligtelser ved enten at foretage omlevering med et andet udstyr, der i alt væsentligt lever op til Kundens krav eller at betale Kunden et forholdsmæssigt afslag beregnet ud fra, hvor meget anvendeligheden af de pågældende delleverancer er nedsat for Kunden.

 

18 Aftalens varighed og ophør

Løbetiden for de enkelte underliggende serviceordrer fremgår af de respektive serviceordrer. En serviceordre er i sin løbetid uopsigelig fra begge Parters side.

Ved den aftalte løbetids udløb ophører den pågældende serviceordre automatisk, medmindre andet aftales.

I tilfælde af en Parts væsentlige misligholdelse, herunder Kundens betalingsmisligholdelse, er den anden Part efter skriftlig afgivelse af en 14 dages genopretningsfrist berettiget til efter eget valg at ophæve Aftalen helt eller delvist med virkning for fremtiden.

 

19 Ejendomsret

Level 8 forbeholder sig ejendomsretten til de solgte Produkter, indtil der er sket fuld betaling af købssummen og øvrige forpligtelser efter købekontrakten samt krav hidrørende fra eventuel tilretning, installation, reparation eller andre foranstaltninger vedrørende det solgte, herunder omkostninger ved eventuel returnering. Indtil fuld betaling er sket, er Kunden derfor uberettiget til at videregive (herunder sælge), pantsætte, udleje, udlåne, deponere eller på anden lignende måde disponere over det solgte.

 

20 Overdragelse

Ingen af parterne kan overdrage sine rettigheder og pligter til tredjemand uden den andens samtykke bortset fra overdragelse i tilknytning til en overdragelse af Level 8s samlede virksomhed eller en del heraf. Samtykke kan i øvrigt kun nægtes, hvis der foreligger en objektiv, rimelig begrundelse herfor.

 

21 Ekspresgebyr

Hvis en Kunde, der ikke har indgået en serviceaftale med Level 8, rekvirerer service, som normalt ville være omfattet af en serviceaftale, og den rekvirerede service ikke kan vente, indtil en konsulent er til rådighed (ekspresservice), vil Kunden blive pålagt et ekspresgebyr på 10.000,00 kr . Såfremt Kunden i umiddelbar forlængelse af ekspresgebyret indgår en serviceaftale med Level 8, der dækker det samme område, som ekspresservicen vedrørte, krediteres hele beløbet. Ekspresservice har en reaktionstid på 2 timer ved service via fjernopkobling (remote) og 4 timer ved service på udstyrets fysiske placering (onsite).

 

22 Force Majeure

Level 8 kan ikke gøres ansvarlig for noget tab, som Kunden måtte lide, som direkte eller indirekte følge af force majeure.

Som force majeure betragtes blandt andet krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, nøglemedarbejderes sygdom eller dødsfald, it-­‐nedbrud, afbrydelse eller svigt i energiforsyningen samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører og andre uforudsete omstændigheder, som ikke ved rimelige anstrengelser kunne forhindres. Foreligger der force majeure i mere end 60 dage, kan Aftalen annulleres for fremtiden.

 

23 Misligholdelse

Level 8 er ansvarlig for, at Konsulenten til enhver tid leverer op til god faglig standard, og er kvalificeret til at udføre opgaverne angivet i serviceordren. Såfremt Kunden er af den opfattelse, at det af Konsulenten leverede arbejde er mangelfuldt eller ikke lever op til det aftalte faglige niveau, skal Kunden straks efter dette konstateres eller burde være konstateret, reklamere skriftligt over for Level 8.

Level 8 påtager sig ikke noget resultatansvar og er ikke ansvarlig for, at det under Aftalen leverede arbejde ikke lever op til Kundens forventninger eller ikke har den ønskede værdi eller hensigtsmæssighed for Kunden.

Dersom den af Level 8 leverede konsulentydelse undtagelsesvis skulle være mangelfuld, skal dette straks påberåbes skriftligt, dog senest 6 måneder efter udførelse af det arbejde, der reklameres over.

I det omfang der viser sig at foreligge fejl og mangler, som Level 8 til trods for ovenstående er ansvarlig for, kan Level 8 efter eget valg enten yde et forholdsmæssigt afslag eller foretage afhjælpning eller omlevering inden
for en påbegyndelsesfrist, som aldrig kan være kortere end 30 dage. Herudover kan Kunden ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Level 8, og Level 8 kan ikke ifalde nogen form for erstatningsansvar.

 

24 Erstatning

Level 8 kan i ingen situationer gøres ansvarlig for Kundens indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab for følgeskade, driftstab, avancetab, tabt omsætning, tab af omdømme, tab af data, andet indirekte tab eller krav rejst af tredjemand.

Måtte Level 8 til trods for ovenstående ifalde et ansvar over for Kunden, kan erstatning ikke overstige det nettobeløb, der er betalt i de seneste 6 måneder i henhold til den serviceordre, som har givet anledning til kravet,
dog maksimalt et beløb på DKK 100.000,00 pr. indgået serviceordre.

Krav om erstatning skal fremsættes skriftligt overfor Level 8 senest 12 måneder efter tidspunktet for den skadevoldende handling.

 

25 Konfliktløsning

I tilfælde af tvist mellem Parterne, som måtte udspringe af nærværende Aftale, er hver af Parterne forpligtet til at orientere ledelsen på direktionsplan i sin egen virksomhed herom. Herefter har hver af Parterne pligt til at
indkalde til forligsmøde, hvor Parternes ledelse i direktionen skal være repræsenteret, med henblik på at opnå en mindelig løsning.

Kan tvisten mellem Parterne ikke afsluttes i mindelighed, eller vurderer en af Parterne, at videre forligsdrøftelser ikke vil kunne forventes at give et tilfredsstillende resultat for Parten, skal tvisten afgøres efter dansk ret og
ved Det Danske Voldgiftsinstitut i henhold til instituttets til enhver tid gældende regler.

 

26 Forrang

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nærværende betingelser og de vedlagte bilag, har bestemmelserne i bilagene forrang.

 

Du kan downloade Level 8s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser her:

https://www.level8.dk/wp-content/uploads/2015/04/Salgs-og-leveringsbetingelser-09032015.pdf